Ochrana před hlukem

Vláda schválila návrh nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády nyní nově stanovuje pojem prostor významný z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor do vnitřních chráněných prostor staveb. Nově upravuje hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb z hlediska dopadajícího zvuku – nebere se v úvahu zvuk odražený od fasády konkrétní posuzované stavby.

V tomto případě jde o posouzení expozice vnitřních prostor, což je metodicky řešeno odečtením korekce na odraz od hodnot hluku naměřených před fasádou. „Toto hodnocení je v souladu s limitními hodnotami Světové zdravotnické organizace“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Je také v souladu s požadavky mezinárodních technických norem.

Nově je zavedena rovněž korekce +5 dB u stávajících seřaďovacích nádraží pro noční dobu. Je formulačně upravena definice staré hlukové zátěže a jsou upřesněna pravidla pro aplikaci tohoto institutu.

Základní hygienický limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zátěž je možné aplikovat na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu před rokem 2001 pouze dočasně, a to dokud nedojde k navýšení hluku z jejich provozu o více než dva decibely (tento rozdíl je již sluchově rozpoznatelný).

Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zátěže již nelze uplatnit nebo je překročen, má provozovatel zdroje hluku povinnost přijmout příslušná opatření ke snížení hluku s tím, že v tomto případě je nutné pro přesně definované případy stávajících komunikací a drah dodržet základní hygienický limit (bez korekce na starou hlukovou zátěž) navýšený o +5 dB, což ve stávající zástavbě představuje realistický, zdravotně odůvodnitelný a ekonomicky dosažitelný požadavek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *