Index MPI upřesní prognózu starších pacientů

Lékaři nad lůžkem pacienta ve vysokém věku často zvažují, kdy operace či nasazení dalších léků pacientovi prospěje, kdy jeho stav už neovlivní, nebo dokonce zhorší. Geriatři nyní vyvinuli ukazatel, který dokáže předvídat dopady medicínských rozhodnutí.

Vzhledem ke stárnutí populace lékaři stále častěji pečují o starší pacienty, kteří mají současně několik interních onemocnění, zároveň trpí stařeckou křehkostí či demencí a dostávají řadu léků. Stanovení správného léčebného postupu bývá v takové situaci obtížné. Zároveň musí lékaři ctít etický rozměr péče a nesklouznout v rozhodování k věkové diskriminaci. Geriatři zdůrazňují, že u starších pacientů nelze uplatňovat medicínské postupy ověřené pouze na mladších osobách a nelze léčit pouze jednu konkrétní chorobu bez přihlédnutí k dalším onemocněním a fyzickým nebo psychickým omezením. Senioři navíc nebývají příliš zařazováni do klinických studií, často proto není zřejmé, zda při kombinaci různých nemocí daná metoda či lék v posledních letech života pacientovi vůbec prospívá.

Odborníci z Geriatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mají nyní pro zodpovězení řady otázek spojených s nasazením či ustoupením od léčby účinný nástroj. Zapojili se do významného geriatrického výzkumu v rámci evropského projektu MPI-Age, který po letech ověřování potvrdil, že Multidimenzionální prognostický index (MPI) dokáže s vysokou přesností určit prognózu pacienta.

„Projekt MPI-Age nepřináší převratné technologie či nový lék, ale přesto je významný pro klinickou praxi. Index MPI dokáže totiž přesněji identifikovat ty pacienty, kterým léčba ještě může pomoci, a naopak nezatěžuje ty, u nichž už nemá žádný efekt. Vnáší tak vědecké světlo do eticky náročného medicínského rozhodování,“ uvedl děkan 1. LF UK Aleksi Šedo.

MPI pomůže pacientům i lékařům

Index MPI se v rámci evropského projektu ověřoval u více než tisíce hospitalizovaných geriatrických pacientů v devíti zemích. Výsledky projektu potvrdily, že MPI  index dokáže u geriatrických pacientů předpovědět riziko úmrtí během hospitalizace, předpovídá také délku jejich pobytu v nemocnici a navíc dokáže stanovit i úmrtnost během dalších 12 měsíců po propuštění z nemocnice.

MPI index lze snadno vypočítat na základě komplexního posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik, které zahrnuje osm oblastí – multimorbiditu (současný výskyt více nemocí), stav výživy, paměť a další poznávací funkce, množství užívaných léků, riziko dekubitů, sociální podporu a soběstačnost v sebeobsluze a náročnějších denních činnostech.

Zhodnocení trvá asi dvacet minut a rozdělí pacienty podle očekávaného rizika úmrtí během tří měsíců a během jednoho roku. Současně MPI rozřadí pacienty do tří skupin podle pravděpodobnosti přežití na „robustní“, ohrožené křehkostí a křehké nemocné.

„Tyto znalosti ovlivní lékařovo rozhodování, zda a jak intenzivně pacienta léčit, zda léčebné postupy bude modifikovat, anebo dokonce od léčby upustí a zvolí postupy, které udrží kvalitu života pacienta. Lékařům, kteří se dosud rozhodovali na základě klinické zkušenosti, bude nyní MPI index poskytovat oporu v rozhodování na základě vědeckých důkazů. Sama jsem po letech geriatrické praxe překvapená, že i u velmi starých pacientů ve věkové skupině nad osmdesát pět let s komplexními zdravotními problémy dokládá MPI u některých léčiv vliv na prodloužení života. U mnoha z nich bychom bez těchto znalostí nad zahájením léčby dlouho váhali,“ řekla přednostka Geriatrické kliniky Eva Topinková.

Překvapivé závěry

Jako příklad uvádí dosavadní praxi při podávání antikoagulačních léků u poruch srdečního rytmu. „U starých pacientů lékaři intuitivně omezují podání antikoagulační léčby při fibrilaci síní u rizikových pacientů, kteří jsou indexem MPI zařazeni do skupiny křehkých. Naše studie však potvrdila, že riziko úmrtí v následujících dvou letech bylo při podávání warfarinu sníženo o třicet dva procent u robustních, třicet šest u křehkostí ohrožených a dokonce o čtyřicet pět procent u křehkých seniorů,“ popsala Topinková nečekané benefity pacientů, u nichž se doposud od léčby v takovém stadiu často upouštělo.

Obor geriatrie přinesl lékařům všech odborností řadu nástrojů pro komplexní posouzení seniora – v oblasti křehkosti, výživy, sebeobsluhy či seznamů léků, které jsou ve stáří nevhodné pro vyšší riziko nežádoucích účinků. Zejména větší nemocnice posuzování u komplikovaných geriatrických pacientů již využívají, například před onkologickými, urologickými nebo kardiologickými zákroky. MPI index ale hodnocení standardizuje a zpřesňuje a lze jej aplikovat bez ohledu na diagnózu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *